ทำไมจึงต้องตรวจวัดมวลร่างกาย Body Composition Analyzer

ทำไมจึงต้องตรวจวัดมวลร่างกาย Body Composition Analyzer


การตรวจวัดมวลร่างกาย Body Composition Analyzer เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย โดยใช้หลักการวิเคราะห์ค่าจากจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย สามารถช่วยวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายได้อย่างละเอียด ทั้งในส่วนของกระดูก กล้ามเนื้อ ไขมัน ปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย  ว่ามีความสมดุลหรือไม่

การตรวจวัดมวลร่างกาย Body Composition Analyzer

เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย โดยใช้หลักการวิเคราะห์ค่าจากจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าพลังงานต่ำผ่านเข้าสู่ร่างกาย แล้ววัดเป็นค่าความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าในเนื้อเยื้อต่างๆ ในร่างกาย เพื่อนำไปใช้ในการประมวลผล  ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายและไม่ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  เครื่อง Body Composition Analyzer จะสามารถช่วยวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายได้อย่างละเอียด ทั้งในส่วนของกระดูก กล้ามเนื้อ ไขมัน ปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย  ว่ามีความสมดุลหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวช่วยให้แพทย์ประเมินภาวะโภชนาการของร่างกาย ทราบถึงปริมาณไขมันในร่างกายโดยเฉพาะไขมันในช่องท้อง สามารถให้ข้อมูลถึงสุขภาพโดยรวมได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ

 โดยที่ส่วนของไขมันจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีและมีแรงต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าสูง ในขณะที่กล้ามเนื้อซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากกว่าจึงนำไฟฟ้าได้ดีกว่าและมีแรงต้านทานต่ำ การตรวจนี้จะให้ค่าตัวเลขที่สามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายได้อย่างละเอียด

ใครบ้างที่ควรตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer)?

 • ผู้ที่ต้องการทราบสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกายเพื่อการดูแลสุขภาพ
 • ผู้ที่ต้องการปรับปรุงรูปร่างหรือพัฒนากล้ามเนื้อ ด้วยการปรับโภชนาการและการออกกำลังกาย
 • ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักด้วยการลดปริมาณไขมัน แต่ยังคงรักษากล้ามเนื้อไว้ได้
 • ผู้ที่มีแนวโน้มมวลกล้ามเนื้อสลาย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง
 • ผู้ที่เจ็บป่วยบ่อย และต้องการเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer)

 • ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร หรือเตรียมตัวใดๆ เป็นพิเศษก่อนตรวจ

ขั้นตอนการตรวจวัดมวลร่างกาย Body Composition Analyzer

เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ไม่เจ็บ ใช้เวลาเพียง 5-10 นาที โดย

 • ผู้เข้ารับการตรวจยืนบนเครื่องตรวจด้วยด้วยเท้าเปล่า (ถอดถุงเท้า/ถุงน่อง)
 • เจ้าหน้าที่จะใส่ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำค่าต่างๆไปประมวลผลเฉพาะบุคคล
 • ผู้เข้ารับกรตรวจ ใช้มือจับบริเวณราวจับของเครื่อง และยืนนิ่งๆบนเครื่อง ประมาณ 5 นาที
 • เครื่องจะทำการวิเคราะห์ค่าที่วัดได้ ประมวลผล พร้อมพิมพ์ผลตรวจออกมา
 • ผู้ดูแลจะเป็นผู้อ่านผลและให้คำแนะนำ

การแปรผลและการประเมินผลตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer)
การตรวจด้วยเครื่องตรวจวัดมวลร่างกาย (ตรวจวัด วิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกาย) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer) ที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับค่าปกติที่ควรจะเป็น ตามเพศและช่วงอายุ ซึ่งแพทย์จะนำผลที่ได้มาประเมินโรคอ้วนเบื้องต้น และแนะนำประเภทรวมถึงปริมาณสารอาหารที่ควรรับประทานให้เพียงพอ ปริมาณน้ำที่ควรดื่ม ชนิดของการออกกำลังกายและความหนักเบา เพื่อการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพและรูปร่างให้ตรงตามเป้าหมายที่ผู้เข้ารับการตรวจต้องการ โดยวิเคราะห์จากค่าต่างๆ ดังนี้

ข้อมูลที่ได้ ประกอบด้วย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ส่วนประกอบของร่างกาย (Body Composition)
 • น้ำหนักตัว (Body Weight)
 • มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ ไม่รวมไขมัน (Skeletal Muscle Mass)
 • มวลไขมันในร่างกาย (Body Fat Mass) เพื่อการปรับชนิดอาหารและการระมัดระวังโรค
 • ปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย (Total Body Water) ทั้งในเซลล์และนอกเซลล์ ซึ่งจะช่วยกำหนดปริมาณน้ำที่ควรดื่มในแต่วัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันของแต่ละบุคคล
 • มวลรวมของร่างกาย ยกเว้นไขมัน (Fat Free Mass)
 • ปริมาณกล้ามเนื้อโดยรวม (Skeletal Muscle Mass) ซึ่งจะสัมพันธ์กับอัตราการเผาผลาญอาหารในชีวิตประจำวัน (Basal Metabolic Rate : BMR) ที่ตรวจได้ อันสะท้อนถึงอายุร่างกาย โดยสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยการกินอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม
 • ปริมาณกล้ามเนื้อในเเขนและขาของแต่ละข้าง และกล้ามเนื้อลำตัว (Lean Muscle Mass) โดยสามารถเปรียบเทียบความสมดุลของแต่ละส่วน เพื่อวางแผนการออกกำลังกายให้เกิดความสมดุล
 • เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณที่เหมาะสมในการพัฒนารูปร่างและความคมชัดของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมีกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Six Pack) ที่ชัดเจน ควรมีเปอร์เซ็นต์ไขมันไม่เกิน 12 โดยค่าปกติของเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในผู้ชาย คือ 10-20% และในของผู้หญิงคือ 18-28% หากมีมากหรือน้อยกว่าค่าปกติ อาจวิเคราะห์ได้ว่ามีรูปร่างที่อ้วนหรือผอมเกินไป
 1. ช่วยในวินิจฉัยโรคอ้วนเบื้องต้น (Obesity Diagnosis)
 • ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) จะบอกถึงการมีน้ำหนักตัวที่น้อยหรือมากเกินไป ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาถึงปริมาณกล้ามเนื้อ ไขมัน และองค์ประกอบของร่างกายในด้านอื่นๆ ร่วมด้วย
 • อาการบวมน้ำ (Edema) เพื่อการเลือกประเภทอาหารให้เหมาะสม เช่น ลดอาหารเค็ม หลีกเลี่ยงอาหารโซเดียมสูง
 • ปริมาณไขมันสะสมตามอวัยวะภายใน (Visceral Fat Area) ซึ่งค่าที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 100 cm2 เพราะหากมีมากเกินไปจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในอวัยวะต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเผาผลาญอาหารที่ผิดปกติ เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โดยเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย เพื่อการลดปริมาณไขมันดังกล่าว
 • ร้อยละของไขมันในร่างกาย
 • อัตราการเผาผลาญของร่างกาย  ที่ร่างกายต้องการใช้ในการดำรงชีวิตและรักษาภาวะสมดุลของร่างกาย
 1. ข้อมูลรวมการประเมินในส่วนต่างๆ (Various Comprehension Evaluation) จะแสดงผลการประเมินสารอาหาร (Nutritional Evaluation) การควบคุมน้ำหนัก (Weight Management) และการวินิจฉัยโรคอ้วน (Obesity Diagnosis)
 2. การควบคุมกล้ามเนื้อ-ไขมัน (Muscle-Fat Control) แสดงค่าว่าควรเพิ่มหรือลดเท่าใดจึงจะเหมาะสม อันได้แก่ ไขมันที่ต้องควบคุม (Fat Control) และกล้ามเนื้อที่ต้องควบคุม (Muscle Control)โดยข้อมูลที่ได้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะดูผลการวิเคราะห์ที่ได้ พร้อมนำมาให้คำแนะนำกับผู้รับบริการเป็นรายบุคคลเพื่อนำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้

————————————————–
สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
#พบกับโปรโมชั่นสุดเร้าใจ ผ่อนสบาย แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน
หรือจะเป็นระบบเช่ารายเดือนก็มีให้บริการนะคะ
ASWELLCARE http://aswellcare.com/ มีหน้าร้านพระราม 2 ซอย. 42
 เปิดทุกวัน จันทร์ – เสาร์ 8.00น. – 17.00น.
เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจอยากทดสอบครื่องออกกำลังกายผู้สูงวัย
#คุณภาพดี ราคาถูก เหมือนยกฟิตเนสไปไว้ที่บ้านในราคาเบาๆ
เข้ามาทดลองสินค้าที่ WWW.ASWELLCARE.COM ได้เลยค่ะ
สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ ยินดีให้บริการค่ะ
#inbox https://www.facebook.com/aswellcare
#Tel : 099-498-1818

#วัดมวลร่างกาย #BodyComposition #BodyCompositionAnalyzer #เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกาย #เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ #อุปกรณ์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ #เครื่องออกกำลังกายผู้สูงวัย #อุปกรณ์ออกกำลังกายผู้สูงวัย  #เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ #อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ #เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย #อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย #เครื่องออกกำลังกาย #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #ลู่วิ่ง #ผู้สูงอายุ #ผู้สูงวัย #กระตุ้นการทำงานของหัวใจและการหมุนเวียนโลหิต #การหมุนเวียนโลหิต #บริหารกล้ามเนื้อส่วนล่าง #เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด #เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ #aswellcare.com #aswellcare #เครื่องออกกำลังกายระบบไฮดรอลิค  #Hydraulic #HydraulicCylinder #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #อุปกรณ์ฟื้นฟู #อุปกรณ์บำบัด #ฟื้นฟู #บำบัด #อุปกรณ์ฝึกนิ้วมือ #อุปกรณ์ฝึกการหยิบจับ #มืออ่อนแรง #ฝึกนิ้วมือ #อัมพฤกษ์ #อัมพาต #บทความสุขภาพ #วีดีโอสุขภาพ #การดูแลผู้สูงวัย #การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ #ไร้แรงกระแทก #ไฮดรอลิค #ฝึกกล้ามเนื้อ #การเคลื่อนไหว #ข้อกระดูก #ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ #บริหารกล้ามเนื้อ #บริหารกล้ามเนื้อต้นแขน #บริหารกล้ามเนื้อต้นขา #บริหารกล้ามเนื้อสะโพก #บริหารกล้ามเนื้อหน้าอกและหลัง #บริหารกล้ามเนื้อหลัง #บริหารกล้ามเนื้อแขน #บริหารกล้ามเนื้อไหล่ #บริหารไหล่ #บริหารขา #บริหารหน้าท้อง #บริหาร #ลดแรงเสียดทาน #สร้างกล้ามเนื้อ

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!